skip to Main Content
telnummer @
HUR VI ARBETAR

I vår affärsmodell jobbar vi från Affärsutveckling till Supply Chain.

Vi arbetar med utveckling och integration

Vi arbetar tillsammans med ledare och medarbetare i organisationen för att utveckla lösningar på de utmaningar och möjligheter

som vi kommit fram till är kritiska för att skapa växt i de tre dimensionerna, Människor – Lönsamhet – Försäljning.

3xgrowths arbetsmodell

Vi coachar och stöttar

Vi utvecklar lösningar i tvärfunktionella team där våra konsulter fungerar som coacher som stödjer teamen med kompetens och erfarenhet, men där ägarskapet alltid ligger hos företaget och dess medarbetare.

Vi låter ledarskapet visa vägen

I vårt uppdrag arbetar vi med att skapa prestationsmiljöer där ledarskapet och medarbetarskapet utvecklas hand i hand.

Lösningar som förflyttar organisationen från nuvarande situation till ett nytt önskat läge, kan få olika genomslag och verkan. Verkningsgraden i införandet styrs av en kombination av ledarskapets förmåga att gå före, visa vägen och röja hinder, förmågan att kommunicera med medarbetarna och skapa en attraktiv bild av framtiden och slutligen att medarbetarskapet utvecklas med nyfikenhet och vilja att lära nytt som ledstjärnor.

Resultatorientering - tillsammans skapar vi resultat

Vi arbetar tillsammans för att nå resultat.

Effekten av införandet av lösningar kan uttryckas som produkten av två faktorer; Effekt = Lösningar x Verkningsgrad

Verkningsgrad i införandet är i sin tur produkten av tre faktorer;
Verkningsgrad i införandet = Ledarskap x Kommunikation x Medarbetarskap

3xgrowths modeller

Utvecklingsområden

Tillsammans utvecklar vi lösningar för att skapa förutsättningar för organinsationen att växa.

Affärsutveckling

Affärsutveckling

I ert framtids- och strategiarbete har ni identifierat tillväxtmöjligheter. Nu börjar arbetet med att konkretisera dessa i ett affärsutvecklingsarbete som landar i konkreta och genomförbara ”roadmaps”. Arbetet omfattar bl.a. erbjudanden och kanaler, sätt att nå kunderna på och affärsmodeller. Digitalisering i sig skapar ofta möjligheter till nya affärsmodeller.

Produktledning

Produktledning

Här handlar det om att konkretisera resultatet av affärsutvecklingsarbetet i tids- och resurssatta produktplaner för att skapa en brygga mellan affärsutveckling och produktutveckling. Viktigt är hur löpande uppgraderingar balanseras mot generationsväxlingar. Innehållet i de enskilda produktplanerna tillsammans med en väl avvägd dynamik i produktportföljen skapar konkurrenskraft.

Produkten i detta sammanhang innefattar hela erbjudandet i form av både varor och tjänster.

Produktutveckling

Produktutveckling

Syftet med produktutvecklingsprocessen är att hitta effektivitet i att leda både nyutveckling och produktvård. Detta gäller såväl enskilda projekt som i en hel projektportfölj samtidigt som man ger utrymme för kreativitet och innovation.

Med effektivitet avses processer och arbetssätt men även produktarkitekturfrågor som återanvändning av komponenter, hård- som mjukvara, samt att skapa produktplattformar av olika slag.  

Marknad Och Försäljning

Marknad och försäljning

Inom marknad och försäljning arbetar vi med att utforma och stödja försäljningsarbetet mot identifierade tillväxtmöjligheter. Vi ökar andelen värdeskapande arbete mot kund samt låter marknadsföringen kvalificera kundämnen så att säljaren kan börja arbeta med ”heta” säljmöjligheter.

Supply Chain

Supply chain

Syftet med utveckling av supply chain är att möta allt högre förväntningar på kvalitet, leveransprecision och korta leveranstider samt effektivitet genom kund- och leverantörsutveckling i kombination med utveckling av interna processer.

pyramid-test

Integration - stora förbättringsmöjligheter och nya kundvärden

Det går vare sig att skapa en organisation som presterar på topp i dagens affärsmiljö eller den tillväxtmotor som vi eftersträvar med enstaka eller isolerade förbättringar. Vi arbetar därför med processintegration där alla viktiga delar samverkar, från affärsutveckling till supply chain.

Digitalisering av företagets processer är ett avgörande verktyg för att skapa integration i de flesta affärsmiljöer, både internt i verksamheten och externt mot kunder och leverantörer.

Att jobba med integration öppnar ofta upp stora förbättringsmöjligheter där nya kundvärden kan skapas och vidareutvecklas.

Prenumerera på 3XBrevet!

Ladda ner 3X Brevet

Back To Top