skip to Main Content
telnummer @
VAD 3XGROWTH ERBJUDER

I vår affärsmodell jobbar vi från Affärsutveckling till Supply Chain.

Varför låta företaget växa?

Att vilja växa driver utveckling. Om försäljningen skall växa måste företaget, i kundens ögon, prestera bättre. Det blir då viktigt att det kundvärde som företaget skapar matchar det värde som kunden uppfattar.

Att prestera bättre innebär att öka och ständigt utveckla kundvärdet genom ökad kundtillfredsställelse och samtidigt arbeta aktivt med prissättningen.

3xgrowths affärspyramid
3xgrowth försäljningen växer

Försäljningen växer

Konkurrensen skärps hela tiden och i allt snabbare takt. Globalisering, ny teknologi och den transparens som internet skapar är några av orsakerna till den accelererande konkurrensen.

Att få försäljningen att växa i en hårt konkurrensutsatt marknad förutsätter också att konkurrenskraften förbättras över tid. Konkurrenskraften bestäms av balansen mellan kundvärde, kostnaden för att skapa kundvärdet och en aktiv marknadsanpassad prissättning.

Att öka försäljningen blir då till en positiv spiral av ökad kundorientering och ökad konkurrensorientering.

Lönsamheten växer

Uthålliga lönsamhetsförbättringar baseras alltid på högre produktivitet och ökad kapitaleffektivitet istället för på åtgärder av ”osthyvelkaraktär” eller av spekulativ och kortsiktig karaktär. Högre produktivitet och kapitaleffektivitet bygger på stabila och robusta processer. Detta ökar även kundtillfredsställelsen och man kan se en början till en god tillväxtspiral. Inköpsarbete och aktiv prissättning är också viktiga ingredienser.

Lönsam tillväxt skapas genom att frigöra tid och kapital för tillväxt. Att frigöra sådana dolda resurser är ett sätt för ett företag att, åtminstone delvis, självfinansiera sin tillväxt. Dessutom ökar förmågan att framgångsrikt integrera förvärv och bedriva samarbeten.

3xgrowth lönsamheten växer
3xgrowth människorna växer

Människorna växer

Det är människor som presterar resultat, är kreativa och skapar innovation. Likadant är det människor som förbättrar. En viktig förutsättning är att människorna, i sitt ledarskap och medarbetarskap, växer tillsammans och skapar den dynamik som krävs.

När man bjuds in och utmanas så växer man och presterar bättre, på samma gång som medarbetarskap och ledarskap utvecklas tillsammans. Nya utmaningar och mål skapas med sikte på utveckling mot nya prestationsnivåer. Genom utmaningen i att öka försäljningen med bibehållen eller ökad lönsamhet frigörs ny kreativitet som utvecklar individers och organisationers förmåga att prestera.

Att växa i sin arbetsroll ökar också individers självförtroende vilket är grunden till goda prestationer, kreativitet och innovation inom hela organisationen. Det är människor som driver all verksamhet utifrån sin egen kompetens, sina värderingar och drömmar. Att få ett företag eller en organisation att växa utan att människor utvecklas är i det närmaste omöjligt.

3X Growth har kompetensen och erfarenheten

Våra konsulter är seniora, har gedigen kunskap samt lång erfarenhet från ledande linjebefattningar liksom från konsultverksamhet. Några är generalister medan andra har djupare kunskaper inom ett eller flera områden.

Vi lägger stor vikt vid att våra konsulter har förmågan att smälta in och arbeta i er företagskultur och er organisation. Att möta och samarbeta med alla typer av människor är en nyckelkompetens.

Prenumerera på 3XBrevet!

Ladda ner 3X Brevet

Back To Top